Wednesday, 25 May 2022
 
Happy hosting as part of I-Portunos House in Durrës, Pavlina Doublekova and Teodora Simova.
They will hold a presentation and a workshop about the “Financial recovery following pandemic: festivals and public authorities mechanisms” in Bulgaria.
Pavlina Doublekova has a background in Cultural Studies and Sociology, holds a MA degree in “Arts and Contemporary Culture” from Sofia University, and is now pursuing a Ph.D. in Theatre Studies at the Art Studies Institute of the Bulgarian Academy of Science.
Since 2011 she is a co-founder and director of the A25 Cultural Foundation – an NGO, based in Sofia, Bulgaria, working in the field of contemporary culture, arts, and society, involved in various cultural events and activities, most often related to the independent performing arts scene in Bulgaria and Europe.
Teodora Simova holds a Master of Arts in “Graphic and Web Design” from the New Bulgarian University. Since 2019 she is Art Director for Dance Magazine. She is also The content creator and Graphic Designer for Antistatic International Festival for Contemporary Dance and Performance. Teodora is the Owner of Lunohod Studio – a studio for visual concepts and design in Bulgaria.
We are happy to welcome cultural practitioners, cultural NGOs, public authorities, researchers, artists performers, and everyone wishing enriching knowledge on this topic.
Photo taken by Teodora Simova for Antistatic Festival.
 
AL

E mërkurë, 25 maj 2022  

Jemi të lumtur të mirëpresim I-Portunos House në Durrës, Pavlina Doublekova dhe Teodora Simova. Ato do të mbajnë një prezantim dhe një seminar për “Rimëkëmbjen financiare pas pandemisë: festivalet dhe mekanizmat e autoriteteve publike” në Bullgari. Pavlina Doublekova ka një përvojë në Studime Kulturore dhe Sociologji, ka një diplomë MA në “Arte dhe Kulturë Bashkëkohore” nga Universiteti i Sofjes, dhe tani është duke ndjekur doktoraturën. në Studime teatrore në Institutin e Studimeve të Artit të Akademisë Bullgare të Shkencave. Që nga viti 2011 ajo është bashkëthemeluese dhe drejtore e Fondacionit Kulturor A25 – një OJQ, me seli në Sofje, Bullgari, që punon në fushën e kulturës, artit dhe shoqërisë bashkëkohore, e përfshirë në ngjarje dhe aktivitete të ndryshme kulturore, më shpesh të lidhura me skenën e pavarur të artit skenik në Bullgari dhe Evropë.  Teodora Simova ka titullin Master i Arteve në “Grafikë dhe Web Design” nga Universiteti i Ri Bullgar. Që nga viti 2019 ajo është Drejtore Arti për Revistën Dance. Ajo është gjithashtu krijuese e përmbajtjes dhe dizajnere grafike për Festivalin Ndërkombëtar Antistatic për Kërcimin dhe Performancën Bashkëkohore. Teodora ka  një studio për koncepte vizuale dhe dizajn në Bullgari të quajtur Lunohod Studio. Jemi të lumtur të mirëpresim praktikuesit e kulturës, OJQ-të kulturore, autoritetet publike, studiuesit, artistët interpretues dhe të gjithë ata që dëshirojnë pasurimin e njohurive mbi këtë temë. Foto e realizuar nga Teodora Simova për Festivalin Antistatik. 

Scroll to top