‘Gjurmë’, video-instalacion nga ‘was bleibt kollektiv’
Ngjeshja e hapësirës dhe e kohës
Humbja e kujtesës afatgjatë
Erozioni dhe gjurmët…
“Ne u përqëndruam tek diçka intime dhe ndoqëm instiktivisht ndjesitë që donim të çlironim, pa një analizë paraprake racionale që do të na kishte kufizuar gjatë filmimit dhe ndërtimit të instalacionit.
Ishte e rëndësishme të largoheshim nga fjalët e qarta për t’u përqëndruar vetëm tek perceptimet që mund të zgjoheshin.”
Hapja: 15.11.2021 – 18:00
Nga 15.11.2021 deri më 21.11.2021
Vendi: Muzeh Lab, Durrës
Drejtues artistikë: Gentian Doda & Dimo Kirilov Milev
Performues: Elton Cefa, Fjorald Doci, Rosella Pellicciotti
Muzika: Çezar Aliaj
Kamera: Rudi Prifti
Mbështetur nga Fondi Kulturor Zviceran, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC)
—–
‘Gjurmë’ (‘Trails’), video-installation by ‘was bleibt kollektiv’
The compression of space and time
The loss of long-term memory
The erosion and the trails…
“We concentrated on something intimate and we instinctively followed the sensations that we wanted to release, with no previous rational analysis that would have limited us while recording and building this installation.
It was important to move away from clear words to concentrate only on the perceptions that could be awakened.”
Opening: 15.11.2021 – 18:00
From 15.11.2021 to 21.11.2021
Venue: Muzeh Lab
Art directors: Gentian Doda & Dimo Kirilov Milev
Performers: Elton Cefa, Fjorald Doci, Rosella Pellicciotti
Music: Çezar Aliaj
Camera: Rudi Prifti
Supported by Swiss Cultural Fund, a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
Scroll to top