Dorina Xheraj-Subashi

Dr. Dorina Xheraj-Subashi është themeluese e MuZEH Lab-Center për zhvillimin e Muzeve, Trashëgimisë dhe Kulturës. Ajo gjithashtu është lektore në Studimet Muzeale, dhe Trashëgiminë Kulturore në Departamentin e Turizmit të “Aleksandër Moisiu”, Universiteti i Durrësit, Shqipëri. Dorina ka një diplomë bachelor në Universitetin e Bolonjës; Master i Shkencave në Arkeologji nga Universiteti i Tiranës dhe PhD në Muzeologji nga Qendra e Studimeve Albanologjike.

Ajo është e përfshirë në mënyrë aktive me shumë grupe shkencore dhe pune jashtë vendit në organizata të ndryshme evropiane si Culture Solution, Interpret Europe dhe Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve, ku mban disa pozicione në bordin e anëtarëve ekzekutiv dhe përfaqësues si koordinator i vendit. Ajo ka një rol aktiv në grupe specifike kërkimore brenda këtyre organizatave me një rrjet ndërkombëtar dhe bashkëpunëtor në fushat e trashëgimisë dhe muzeumeve.

Dorina ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive gjithashtu si eksperte e jashtme në projektet evropiane dhe si vlerësuese në propozimet e projekteve kërkimore.

Dorina ka fituar disa bursa dhe çmime gjatë punës së saj profesionale si studiuese dhe ka një kontribut të gjatë në konferenca, trajnime, punëtori dhe botime ndërkombëtare.

Dr. Dorina Xheraj-Subashi is the founder of MuZEH Lab-Center for development of Museums, Heritage and Culture. She also teach topics in Museum Studies, and Cultural Heritage in Tourism Department of  “Aleksandër Moisiu”, University of Durrës, Albania. Dorina holds a bachelor degree from Bologna University; Master of Science in Archaeology from Tirana University and PhD in Museology from Albanological Studies Center. 

She is actively involved with many scientific and working groups abroad in different European organizations like Culture Solution, Interpret Europe and International Council of museums, where she holds several positions in executive member board and representative as country coordinator. She has an active role in specific research groups within these organizations with an international network and collaborator in fields of heritage and museums. 

She has been actively involved also as external expert in European projects and as evaluator in research project proposals. 

Dorina has awarded several scholarships and awards during her professional work as researcher and has a long contribution in international conferences, trainings, workshops and publications. 

Inesa Sulaj

Inesa Sulaj është bashkëthemeluese e MuZEH Lab-Center për zhvillimin e Muzeve, Trashëgimisë dhe Kulturës. Inesa ofron ekspertizë në muzeologji dhe trashëgimi kulturore. Ajo aktualisht  punon si Specialiste Edukimi  në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Më parë ajo ka punuar me Organizata Jofitimprurëse të ndryshme si Creative Business Solutions si Specialiste e Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore për projektin IntoAlbania, një program zhvillimi që mbështet rritjen ekonomike në turizmin kulturor përmes teknologjisë. Ajo ka qenë e përfshirë si konsulente edhe në projekte të ndryshme në organizatën Cultural Heritage without Borders Albania. Inesa ka marrë pjesë në trajnime dhe konferenca të ndryshme ndërkombëtare me fokus në menaxhimin e muzeut, konservimin, menaxhimin e rrezikut nga katastrofat, interpretimin e trashëgimisë. Znj. Sulaj është e angazhuar në punë vullnetare në fushën e trashëgimisë kulturore duke përfshirë edhe  pozicionin e saj si Menaxhere e Zyrës në Shoqatën Interpret Europe. Znj. Sulaj u diplomua në “Arkeologji dhe Menaxhim të Trashëgimisë Kulturore” nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe gjithashtu ka një Diplomë Master në “Dizajn Urban dhe Peisazhi” nga Universiteti Polis, Tiranë.

Inesa Sulaj is the Co-founder of MuZEH Lab-Center for the development of Museums, Heritage, and Culture. Inesa offers extensive expertise in museology and cultural heritage. Ms. Sulaj graduated recently with a master’s degree in museum studies from the University of Leicester. During her studies, she also worked at Attenborough Arts Center as a museum educator and volunteered at King Richard III Visitor Center. Inesa was involved in various cultural heritage projects in the United Kingdom and is also continuing a cultural heritage-focused programme for the Albanian community in Leicester. 
 
Inesa has been working at the National Gallery of Arts and Ministry of Culture in Albania, with different NGOs such as Creative Business Solutions as Tourism and Cultural Heritage Specialist for the IntoAlbania project, a development program supporting economic growth in cultural tourism through technology. She has been involved as a consultant also in different projects at Cultural Heritage without Borders Albania organization. Inesa has participated in various international trainings and conferences with a focus on museum management, conservation, disaster risk management, and heritage interpretation. Ms. Sulaj graduated with a bachelor’s degree in “Archeology and Management of Cultural Heritage” from the Faculty of History and Philology at the University of Tirana and has a master’s degree in “Urban Design and Landscape” at Polis University, Tirana.

Oltsen Gripshi

OLTSEN GRIPSHI është artist, fotograf, eseist, kurator i artit bashkëkohor, historian dhe kritik arti. Pasi studioi në liceun artistik “Jan Kukuzeli” të Durrësit për pikturë, ai vazhdoi studimet e larta po për pikturë në Akademinë e Arteve të Bukura G. B. Cignaroli të Veronës, ku dhe diplomohet me rezultate të shkëlqyera në vitin 2006.
2009 Mbrojti titullin Master Profesional Post Lauream në “Estetikë dhe kritikë arti për pedagogji të leximit të ikonave”, pranë Fakultetit të Shkencave të Formimit në Universitetin shtetëror të Padovës në Itali, ku diplomohet me vlerësimin shkëlqyer.
2012 Përfundon me rezultate të shkëlqyera Shkollën e Spezializimit-Master Shkencor të nivelit të dytë (Laurea Doctus) në “Historinë e artit bashkëkohor dhe disiplinat e spektaklit”, pranë Akademisë  së Arteve të Bukura G. B. Cignaroli të Veronës, Itali.
2017 Mbron gradën më të lart shkencore Doktor i Shkencave (Philosophiae Doctor) në “Historinë e artit shqiptar” me vlerësimin shumë mirë, në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve për Artin, pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA) Tiranë.
2016 – Anëtar i bordit artistik të Ekspozitës Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor “ONUFRI XXII”, Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë, Shqipëri.
2019 Në vazhdim specialist për arsimin, artin dhe kulturën (muzeumet, trashëgimin kulturore dhe parqet arkeologjike) në Prefekturën e Qarkut Durrës.

2019 Në vazhdim lektor i lëndëve: Historia e Artit Antiko-Mesjetar dhe Arkeologjia, Historia e Ekonomisë Shqiptare, Departamenti Menaxhim Turizëm Arkeologji, në Fakultetit e Biznesit, pranë Universitetit  “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Shqipëri.

Gjithashtu Ph.D. GRIPSHI është autor i dhjetra studimeve dhe konferencave shkencore ndërkombëtare në fushën e historisë së artit, trashëgimisë kulturore dhe pedagogjisë. Ai është historian i artit në ICOM (International Council of Museums) Paris, Francë, kritik arti në Aica (International Association of Art Critics) Paris, Francë, kërkues profesional në Interpret Europe (European Association for Cultural Heritage Interpretation) Këln, Gjermani dhe anëtar i bordit shkencor i Akademisë së Artit, Shkencës, Letrave dhe Revistës “Midita”.
Qasja e tij filozofike-artistike është ajo e gjuhës surreale-konceptuale, duke e konkretizuar atë me mediume të ndryshme si: pikturë në kanavacë, video art, instalacion dhe fotografi. Në vitin 2010, karriera e Gripshit pasurohet me futjen e emrit të tij në Enciklopedinë Italiane të Artit. Ai ka hapur disa ekspozita vetjake si: Galeria Kombëtare e Arteve të Shqipërisë (2016), Qendra për Hapjen dhe Dialog (COD) Kryeministria e Shqipërisë (2017 ), Teatri Kombëtar Shqiptar (2020), Pavijoni në Ministrinë e Kulturës (2021), si dhe në ekspozita të përbashkëta si: Çmimi i Fotografisë Bashkëkohore PH Neutro Gallery, Verona (2010), Beinnale Internazionale dell’Arte Contemporanea di Palermo (2012), Onufri XI International Prize (2015), Koleksioni Ndërkombëtar Imago Mundi (2016), Museo Casa del Mantegna Mantova (2018), Canova Prize Pop Up Space Gallery, New York (2018), Tirana International Self-Portrait Biennale (2019), Asian International Biennale of Bangladesh (2021) , Tirana International Watercolor Biennale (2021).

OLTSEN GRIPSHI, was born in Durrës on August 10th, 1984. He is an artist, photographer, essayist, curator of contemporary art,  historian and art critic. After high school graduation in the Artistic Lyceum “Jan Kukuzeli” of Durrës he continued his studies at the painting of Fine Arts Academy G. B. Cignaroli of Verona, Italy where he is excellently graduated in 2006. In 2009, he mastered the Master Degree Post Lauream  in the “Aesthetic and Art Critique for Pedagogy in Iconography Reading”, at the Faculty of Educational Sciences at State University of Padua, Italy. In 2012, the II Degree in Specialisation School (Laurea Doctus) in the “Contemporary Art History and Show Disciplines”, at the Academy of Fine Arts G. B. Cignaroli of Verona, Italy. In 2017 Ph. D. (Philosophiae Doctor) he is very well graduated in the “History of Albanian Art”, at the Institute of Cultural Anthropology Studies on Art at the Academy of Albanological Studies (ASA) Tirana, Albania. 

From 2009-2010 he has worked at State Library of Verona in the archive and restoration of the antique books as well as categorization of literary fund of “Giuseppe Tucato”. He is an External Lecturer of History of Art and Archeology, History of the Albanian Economy at the “Aleksander Moisiu” University, Durrës and Specialist for Education, Art and Culture (Museums, Cultural Heritage and Archaeological Parks) in the Prefecture of Durrës Region. His artistic philosophical approach is that surreal-conceptual language, applying it with various medias such: painting on canvas, video art, installation and photography.  In 2010, Gripshi’s career begins with the introduction of his name in the Italian Encyclopaedia of Art, for later enriching it with personal exhibition at National Gallery of Art of Albania (2016), Center for Openness and Dialogue COD Prime Minister’s Office of Albania (2017), Albanian National Theater (2020), Pavilion in the Ministry of Culture (2021), in collective exhibitions at Contemporary Photography Prize PH Neutro Gallery Verona (2010), Beinnale Internazionale dell’Arte Contemporanea di Palermo (2012), Onufri XI International Prize (2015), Imago Mundi Collection (2016), Museo Casa del Mantegna Mantova (2018), Canova Prize Pop Up Space Gallery New York (2018), Tirana International Self-Portrait Biennale (2019), Asian International Biennale of Bangladesh (2021), Tirana International Watercolor Biennale (2021), competitions and various international events, international prizes and acknowledgments.  

Oltsen Gripshi is the author of many monographs on the history and philosophy of art. He is also a Art Historian of ICOM (International Council of Museums) Paris, France, Art Critic on Aica (International Association of Art Critics) Paris, France, professional researcher Interpret Europe (European Association for Cultural Heritage Interpretation) Cologne, Germany and  member of the Scientific Board of the Academy of Art, Science, Letters and Mirdita Journal.

Jani Koçillari

Jani Koçillari, historian – arkeolog Pedagog me kohë të pjesëshme në FHF (Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë), Departamenti i Historisë, Universiteti i Tiranës, ka lindur në Durrës më 29/01/1985, ka jetuar për shumë vite në Bologna (Bolonjës) Itali.

I pasionuar që i vogël për arkeologjinë dhe historinë e qytetërimeve antike (sidomos për atë Ilirë). Për potencialin arkeologjik të jashtëzakonshëm dhe mundësinë e vendin e tij të lindjes, ai vendosi të kthehet nga Italia në Shqipëri (vendi i qytetërimit ilir). Diplomuar tek “Alma Mater Studiorum Universiteti i Bolonjës, Bachelor në Histori, mbi figurën historike të “Aleksandër Molosi” dhe Master Shkencor në Arkeologji me specializim mbi “Enët  me Figura të Kuqe në Iliri”. Ka marrë pjesë në disa gërmime arkeologjike në Itali dhe Shqipëri (Durrës).

Autor i dy librave shkencorë mbi historinë dhe arkeologjinë e Epirit dhe Ilirisë: Epiri dhe Aleksandri Molosi ed. ExpoVision Albania (2015), Ceramica a Figure Rosse in Albania Produzioni e Importazioni (Qeramika me Figura të Kuqe në Shqipëri Prodhimet dhe Importet) ed. ExpoVision Albania (2017).

Që nga viti 2018 bashkëpunon me ekipin e LIMC – France team,  UMR 7041, ARSCAN (Archéologies et Sciences de l’Antiquité) Universiteti Paris I Panthéon Sorbonne – Universiteti Paris Nanterre, në analizën shkencore për botimet në katalogun Corpus (Korpus) LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) “www.limc-france.fr”  të objekteve arkeologjike që rafigurojn skena të mitologjisë klasike të ekspozuar në Muzeu Historik Kombëtar – Tiranë, Muzeu Arkeologjik Durrës, dhe së shpejti ato të Muzeu Arkeologjik i Apolonisë.

Ka organizuar konferenca për prezantimin e librave të tij në bashkëpunim me: Muzeu Historik Kombëtar, Muzeu Arkeologjik – Durrës, Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL  UNIQA – Durrës. Ka shkruar disa artikuj me karakter shkencor – kulturor për gazetën Shqiptarja.com, Suplementi Rilindasi si për shembull: “Zbullimet e rralla që identifikojnë ilirët 2400 vjet më parë”, “Qeramika me figurën të kuqe e ilire, 220 e zbuluar në Durrës”, etj …

Bashkëpunon me radio dhe televizione të ndryshme lokale dhe kombëtare për të promovuar njohuritë e trashëgimisë arkeologjike shqiptare (Report TV, RTSH URA Emitions, RTSH – Mirëmëngjesi Shqipëri, Ntv Al – Reportazh, Top Channel TV – “Gjurmë Shqiptare”).

Që nga viti 2015 organizon në shkollat të provincën e Bolonjës (Itali) mësime mbi arkeologjinë “Arkeologu në klasë” për të njohur studentë me bukurinë e profesionit të tij dhe të pasurisë kulturor historike të qytetërimeve të lashta.

Jani Koçillari, historian – archaeologist visiting Professor at the History Department of History and Philosophy Faculty of the University of Tirana, born in Durrës on 29/01/1985, for many years he lived in Italy in the city of Bologna. 

Passionate since childhood about the archaeology and history of ancient civilizations (especially the Illyrian). Precisely because of the extraordinary potential and opportunity of his native land, he decided to return from Italy to his country of birth (cradle of the Illyrian civilization). Graduated from “Alma Mater Studiorum University of Bologna”: Bachelor’s degree in History, on the historical figure of Alexander the Molossian, and Master’s Degree in Archaeology with a specialization in red-figure pottery in Illyria. He has participated in several archaeological excavations in Italy and Albania (Durrës).  

Author of two scientific books on the history and archaeology of Epirus and Illyria: Epirus and Alexander the Molossian and. ExpoVision Albania (2015), Red Figure Pottery in Albania, Productions and Imports ed. ExpoVision Albania (2017). Since 2018 he has collaborated with the LIMC – France team,  UMR 7041, ARSCAN (Archéologies et Sciences de l’Antiquité) Paris I Panthéon Sorbonne University – Paris Nanterre University, in the scientific analysis for the LIMC Corpus (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) “www.limc-france.fr” of the ancient finds that deal with classical mythological scenes on display in the National History Museum of Albania, and on those of the Archaeological Museum of Durrës, and soon on those of the Archaeological Museum of Apollonia. 

He organized several conference for the presentation of the books in collaboration with the National Historical Museum Tirana, Archaeological Museum of Durrës and Art and Culture club SIGAL UNIQA Durrës. 

He has written several scientific and cultural articles for the newspaper Shqiptarja.com Suplements Rilindasi for example: Zbullimet e rralla që identifikojnë ilirët 2400 vjet më parë; Qeramika me figure të kuqe e ilire, 220 enët e zbuluara në Durrës, etc… 

He collaborates with various local and national radio and television stations to promote knowledge of the Albanian archaeological heritage (Report TV, RTSH URA Emissions, RTSH – Mirëmëngjesi Shqipëri, Ntv Al – Reportazh, Top Channel TV – “Gjurmë Shqiptare”). 

Since 2015 he has organized in schools in the province of Bologna (Italy) archaeology lessons on “the Archaeologist in the classroom” to introduce students to the beauty of his profession through his own experience the history of ancient civilizations.

Arkid Abdullaj

Arkid Abdullaj, lindur dhe banues në Durrës.
Ka kryer studimet në UAMD (Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës) për master shkencor në Mësimdhënie për Gjuhën Shqipe, Letërsinë & Gjuhën Angleze.
Që prej vitit 2018 punon në bibliotekën universitare në UAMD.
Ideator dhe drejtues i UAMD BOOK CLUB, organizator dhe bashkë- organizator i aktiviteteve kulturore dhe sociale brenda universitetit por edhe jashtë tij. Ndjek me interes të lartë aktivitetet kulturore në qytetin e Durrësit dhe më gjerë.

Arkid Abdullaj, was born and lives in Durrës.  He completed his studies at UAMD Aleksandër Moisiu University in Durrës and holds a scientific master’s degree in Teaching Albanian Language, Literature & English Language. Since 2018 he works in the UAMD university. Ideator and coordinator of UAMD BOOK CLUB, organizer and co-organizer of cultural and social activities inside the university but also outside it. Follows with high interest the cultural activities in the city of Durrës and beyond. 

Scroll to top